apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

vidakm Vidējā svara akmens 1 sek.


 Uzdevums

Ir N (N - nepāra skaitlis) akmeņi, kas pēc ārējā izskata ir vienādi, bet katri divi savā starpā atšķiras pēc svara. Visi akmeņi ir sanumurēti ar naturāliem skaitļiem no 1 līdz N pēc kārtas. Lai atrastu to akmeni, kura svars būtu vidējais - t.i., sakārtojot visus akmeņus to svaru dilšanas secībā, tas būtu (N+1)/2 - ais pēc kārtas, tiek izmantoti sviru svari bez atsvariem, kas ļauj noskaidrot smagāko no diviem akmeņiem.

Ir veiktas M šādas svēršanas, un pēc šo svēršanu rezultātiem nepieciešams noteikt cik ir tādi akmeņi, kuru svars nevar būt vidējais.

Piemēram, ja N=5 un M=4 un svēršanu rezultāti ir šādi:

  • 2.akmens ir smagāks par 1.akmeni,
  • 4.akmens ir smagāks par 3.akmeni,
  • 5.akmens ir smagāks par 1.akmeni,
  • 4.akmens ir smagāks par 2.akmeni,
tad var droši zināt, ka ne pirmais, ne ceturtais akmens nevar būt ar vidējo svaru.

Uzrakstiet programmu, kas dotiem svēršanu rezultātiem nosaka, cik akmeņi nevar būt ar vidējo svaru!

 
 Ievaddati

Teksta faila vidakm.dat pirmajā rindā doti divi naturāli skaitļi, kas atdalīti ar tukšumsimbolu - akmeņu skaits N (1≤N≤99) un veikto svēršanu skaits M (1≤M≤5000). Nākošajās M faila rindās dots pa diviem naturāliem skaitļiem katrā. i+1-ajā faila rindā aprakstīts i-tās svēršanas rezultāts. Pirmais skaitlis norāda tā akmeņa numuru, kurš šajā svēršanā ir bijis smagākais, bet otrais - tā akmeņa numuru, kurš bijis vieglākais. Starp skaitļiem ir viens tukšumsimbols.

 
 Izvaddati

Teksta faila vidakm.rez vienīgajā rindā jāizvada vesels skaitlis - to akmeņu skaits, par kuriem pēc svēršanu rezultātiem ir zināms, ka tie nevar būt akmeņi ar vidējo svaru.

 
 Piemērs

vidakm.datvidakm.rez
5 4
2 1
4 3
5 1
4 2
2

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Korejas informātikas olimpiādē 2003.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS