apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

gauja Gaujas hidroelektrostacija 1 sek.


 Uzdevums

Uzņēmējs vēlas būvēt privāto mazo hidroelektrostaciju Gaujas ielejā. Upes ielejas reljefu var vienkāršoti attēlot šķērsgriezumā kā N posmu lauztu līniju ar virsotnēm (x0, y0), ..., (xN, yN), kur x0 < x1 < ... < xN, turklāt yi ≠ yj katriem i ≠ j. Pa kreisi no punkta x0 un pa labi no xN ieleju ierobežo ļoti augstas vertikālas klints sienas.

Ir zināms nokrišņu daudzums H vienā lietus periodā – t.i., ja reljefs būtu līdzens, tad pēc lietus visa ieleja būtu noklāta ar H metrus dziļu ūdens slāni. Bet, tā kā reljefs ir lauzta līnija, tad ūdens sakrājas padziļinājumos un veido atsevišķas ūdenstilpes.

Elektrostacijas jauda ir tieši atkarīga no ūdenskrātuves dziļuma. Uzņēmējs vēlas atrast izdevīgāko vietu elektrostacijas celtniecībai un noskaidrot plānojamo grunts pārvietošanas darbu lietderīgumu, tāpēc Jums jāuzraksta programma, kas dotam ielejas reljefam nosaka maksimālo dziļumu nokrišņu veidotajās ūdenstilpēs. Ekosistēmas apdraudējumu un saimnieciskās darbības ierobežojumus neievērot.

 Ievaddati

Teksta faila gauja.dat pirmajā rindā dots naturāls skaitlis N (1 ≤ N ≤ 100) un reāls skaitlis H (0 ≤ H ≤ 109) ar 3 cipariem aiz decimālā punkta. Katrā no nākošajām N + 1 faila rindām doti divi veseli skaitļi xi un yi, pie kam -10000 ≤ xi, yi ≤ 10000 visiem i no 0 līdz N. Skaitļi faila rindās atdalīti ar tukšumsimbolu. Beigās seko 100 rindas, kurās doti atbilžu varianti - katrā rindā pa vienam reālam skaitlim.

 Izvaddati

Starp dotajiem atbilžu variantiem jāatrod tas, kura vērtība ir vistuvākā meklētajam dziļumam Hmax. Teksta faila gauja.rez vienīgajā rindā jāizvada šīs atbildes kārtas numurs.

 Piemērs

gauja.datgauja.rez
7 7.000
-5 10
-3 4
-1 6
1 -4
4 17
5 3
9 5
12 15
14.3492
15.8448
15.8288
22.9323
...
(vēl 96 rindas)
2
Piezīme: pareizā atbilde - apmēram 15.844619

 Atsauces
Uzdevums izmantots XIV Krievijas informātikas olimpiādē 2002. gadā.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS