apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

opera Operācija @ 2 sek.


 Uzdevums

Cipariem no 0 līdz n (1<=n<=9) ir definēta operācija @, kuras rezultāts arī ir cipars robežās no 0 līdz n.
Piemēram, ja n=2, tad @ var aprakstīt ar sekojošas tabulas palīdzību, attēlojot visas iespējamās operācijas a@b vērtības (kur a un b - cipari robežās no 0 līdz 2):

Kā redzams, šajā gadījumā operācija nav nedz komutatīva, jo 0@1 = 1, bet 1@0 = 2 , nedz asociatīva (0@1) @2 = 0, bet 0@ (1@2)=1.

Ja dota izteiksme x1@x2@x3@x4@...xk-1@xk (kur katrs xi ir robežās no 0 līdz n), tad tās vērtību aprēķina no kreisās puses uz labo tāpat kā izteiksmes (...(((x1@x2)@x3)@x4)@...xk-1)@xk vērtību, sākot ar visdziļāk iekļautajām iekavām - vispirms aprēķina x1@x2 rezultātu r1, pēc tam aprēķina r1@x3 rezultātu, utt.
Mainot iekavu izvietojumu sākotnējā izteiksmē, tās rezultāts var mainīties.

Piemēram, ja dota izteiksme 1@1@1@1@0, tad piemērā redzamajai operācijai @ izteiksmes (1@ (1@1)) @ (1@0) vērtība ir 0, bet (((1@1) @1)@1) @0 vērtība ir 2.

Uzrakstiet programmu, kas dotam n, ar tabulu uzdotai operācijai @ un ciparu virknei x1x2x3x4...xk-1xk katram veselam skaitlim t (0<=t<=n) nosaka, vai izteiksmē x1@x2@x3@x4@...xk-1@xk iespējams salikt iekavas tā, lai šīs izteiksmes vērtība būtu t.

 
 Ievaddati

Failā opera.in pirmajā rindā dota naturāla skaitļa n vērtība (1<=n<=9).
Nākošajā n+1 faila rindā ir uzdota operācija @.
Katrā no šīm rindām ir n+1 cipars: faila i+2-ās rindas j+1-ais cipars ir operācijas i@j rezultāts (0<=i<=n,0<=j<=n).
Starp katriem diviem blakus cipariem failā ir viens tukšumsimbols. Faila n+3-ajā rindā ir dota ciparu virkne x1@x2@x3@x4@...xk-1@xk bez atdalošiem tukšumiem.
Virknes garums ir vismaz divi un ne vairāk kā 250 cipari.

 
 Izvaddati

Teksta failam opera.out jāsatur tieši n+1 rinda.
Katram t (0<=t<=n) faila t+1-ajā rindā jābūt vārdam "VAR", ja iekavas dotajā izteiksmē iespējams salikt tā, lai izteiksmes vērtība būtu t, vai "NEVAR", ja šādi iekavas izvietot nav iespējams.

 
 Piemērs

opera.inopera.out
2
1 1 0
2 1 0
1 2 2
11110
VAR
NEVAR
VAR

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 15.informātikas olimpiādes III (Valsts) kārtā.
Autors: M.Opmanis

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS