apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

taxi Maršruta taksometri 1 sek.


 Uzdevums

Garā ielā maršruta taksometru kustība ir organizēta sekojošā veidā. Pēc katra kilometra ir taksometra pietura. No katras pieturas maršruta taksometrs brauc pa ielu 1, 2, 3, ... vai 10 kilometrus bez pieturām.
Katram no desmit attālumiem ir noteikta atsevišķa cena, kas atzīmēta tabulā, piemēram:

      1 km -    12
      2 km -    21
      3 km -    31
      4 km -    40
      5 km -    49
      6 km -    58
      7 km -    69
      8 km -    79
      9 km -    90
     10 km -    101
Pasažieris vēlas veikt n kilometrus.

Uzrakstiet programmu, kas atrod mazāko iespējamo šāda ceļojuma izmaksu!

 
 Ievaddati

Teksta faila taxi.in pirmajā ir doti desmit naturāli skaitļi, kas apzīmē cenu par 1, 2, 3, ... , 10 kilometru braucienu. Cena ne par vienu attālumu nepārsniedz 200 naudas vienības. Starp katriem diviem blakus skaitļiem ir viens tukšumsimbols. Faila otrajā rindā dots skaitlis n(1 <= n<= 100) .

 
 Izvaddati

Teksta faila taxi.out pirmajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis - mazākā iespējamā ceļojuma izmaksa.

 
 Piemērs

taxi.intaxi.out
12 21 31 40 49 58 69 79 90 101
15
147

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots 1.Baltijas informātikas olimpiādē Tartu(Igaunija) 1995.gadā.
Autore: J.Skūpiene

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS