apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

nogriezn Nogrieznis 1 sek.


 Uzdevums

Plaknē doti daži nogriežņi. Jūsu uzdevums ir noteikt, vai tiem ir kopīgi punkti.

 Ievaddati

Teksta faila nogriezn.in pirmajā rindā atrodas vesels skaitlis N(1<=N<=10). Katra no nākamajām N rindām satur kāda nogriežņa koordinātas formātā Xsākuma Ysākuma Xbeigu Ybeigu. Visas dotās koordinātas ir veseli skaitļi, kuru absolūtā vērtība nepārsniedz 1000. Visi nogriežņi ir nenulles garuma. Sanumurēsim visus nogriežņus no 1 līdz N pēc kārtas kā tie parādās ievaddatu failā.

 Izvaddati

Teksta failā nogriezn.out jāizvada tieši N rindas. Faila i-tajā rindā jāatrodas visu nogriežņu, kuriem ir vismaz 1 kopīgs punkts ar i-to nogriezni, kārtas numuriem. Skaitļiem jebkurā faila rindā jābūt augošā secībā un atdalītiem ar tukšumsimboliem. Pieņemiet, ka nogriežņu galapunkti arī pieder nogriežņiem.

 Piemērs

nogriezn.in nogriezn.out
3
-2 -1 1 2
-3 1 -1 -1
-4 -1 -2 -3
1 2
1 2
3

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS