apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

sunas Šūnas 1 sek.


 Uzdevums

Visa plakne ir sadalīta regulāru sešstūru šūnās. Uzskatīsim, ka attālums starp divu blakusesošu šūnu centriem ir viena vienība. Tiek izvēlēti sešu šūnu centri un tie pēc kārtas savienoti tā, ka veidojas izliekts sešstūris, kura visu malu garumi izsakāmi veselā skaitā vienību, visi iekšējie leņķi ir 120 grādus lieli un katra sešstūra mala iet caur visu šūnu, ko tā šķērso, centriem.

Piemēram, ja šūnu centri izvēlēti tā, kā redzams zīmējumā, tad sešstūra malu garumi (apejot malas pēc kārtas pulksteņrādītāja virzienā) ir 4, 4, 1, 5, 3 un 2 vienības.

Pēc tam, kad izveidots augstāk minētais sešstūris, tiek atzīmētas tās šūnas, kas pilnībā vai daļēji atrodas sešstūra iekšpusē. Aplūkotajā piemērā tādu šūnu (zīmējumā tās ir iekrāsotas) skaits ir 38.

Uzrakstiet programmu, kas dotiem sešstūra malu garumiem aprēķina atzīmēto šūnu skaitu!

 
 Ievaddati

Teksta datnes sunas.dat vienīgajā rindā dotas sešu naturālu skaitļu vērtības, kas apzīmē sešstūra malu garumus. Garumi doti tādā secībā, kā malas izvietotas, apejot sešstūra perimetru pulksteņrādītāja virzienā. Neviena skaitļa vērtība nepārsniedz 10 000. Blakusesoši skaitļi atdalīti ar tukšumzīmi.

 
 Izvaddati

Teksta datnes sunas.rez vienīgajā rindā jāizvada naturāls skaitlis - atzīmēto šūnu skaits.

 
 Piemērs

sunas.datsunas.rez
4 4 1 5 3 2
38
  
sunas.datsunas.rez
1 5 1 5 1 5
33

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 22. informātikas olimpiādē 2009. gadā.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS