apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

redakt Teksta redaktors 5 sek.


 Uzdevums

Ir dots teksts - simbolu virkne.

Kursors var būt novietots teksta iekšpusē (starp jebkuriem diviem sekojošiem simboliem), teksta sākumā (pa kreisi no pirmā simbola) vai teksta beigās (pa labi no pēdējā simbola).

Jums ir dota izpildāmo operāciju secība. Iespējamās operācijas ir:

  • L - pabīdīt kursoru pa kreisi par vienu simbolu (ja kursors ir teksta sākumā, nedarīt neko);
  • D - pabīdīt kursoru pa labi par vienu simbolu (ja kursors ir teksta beigās, nedarīt neko);
  • B - izdzēst simbolu, kas ir pa kreisi no kursora (ja kursors ir teksta sākumā, nedarīt neko);
  • P $ - pievienot simbolu $ pa kreisi no kursora (simbols $ ir jebkurš mazais latīņu alfabēta burts, starp simboliem P un $ ir viens tukšumsimbols).

Pirms operāciju izpildes kursors atrodas teksta beigās.

Uzrakstiet programmu, kas nosaka, kā teksts izskatīsies pēc doto operāciju izpildes!

 
 Ievaddati

Teksta faila redakt.dat dots sākotnējais teksts. Tas sastāv no latīņu alfabēta mazajiem burtiem un tā garums nepārsniedz 100,000 simbolus.

Nākamajā rindā dots vesels skaitlis N, 1 ≤ N ≤ 500,000, - izpildāmo operāciju skaits.

Nākamajās N rindās dotas operācijas tādā secībā, kādā tās ir jāizpilda. Katrā rindā dota viena operācija.

 
 Izvaddati

Teksta faila redakt.rez vienīgajā rindā jāizvada teksts pēc visu operāciju izpildes.

 
 Piemērs

redakt.datredakt.rez
abcd
3
P x
L
P y
abcdyx
  
redakt.datredakt.rez
abc
9
L
L
L
L
L
P x
L
B
P y
yxabc

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2004.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS