apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

labjodel Labākais jodelētājs 1 sek.


 Uzdevums

Jodelēšana ir īpašs dziedāšanas veids, kas izplatīts Alpu iedzīvotāju vidū. Lai cīnītos par naudas balvu, uz ikgadējām jodelēšanas sacensībām ir ieradušies N dalībnieki no daudziem Alpu ciemiem. Katram dalībniekam tiek piešķirts dalībnieka kārtas numurs, kas ir naturāls skaitlis no 1 līdz N. Sacensības notiek K kārtās (visi dalībnieki piedalās visās kārtās). Katrā kārtā katrs dalībnieks saņem noteiktu punktu skaitu un pēc katras kārtas, sasummējot visu līdz šim notikušo kārtu rezultātus, ir iespējams noteikt dalībnieka rangu . Dalībnieka rangs ir j+1, ja j dalībniekiem iegūto punktu skaits ir lielāks par šī dalībnieka punktu summu. Līdz ar to ir iespējams, ka vairākiem dalībniekiem rangs ir vienāds.Pēc sacensību beigām dalībnieks ar vislielāko punktu skaitu tiek pasludināts par labāko jodelētāju.

Uzrakstiet programmu, kas pēc atsevišķo sacensību kārtu rezultātiem nosaka labākā jodlētāja kārtas numuru, iegūto punktu summu un zemāko rangu sacensību laikā!

 
 Ievaddati

Teksta faila labjodel.dat pirmajā rindā dotas divu naturālu skaitļu N(2≤N≤100) un K(1≤K≤100) vērtības, kas atdalītas ar tukšumsimbolu. Katrā no nākošajām K faila rindām doti N skaitļi, kas atdalīti ar tukšumsimboliem. i+1-ajā faila rindā doti i-tās sacensību kārtas rezultāti. j-tais skaitlis i+1-ajā rindā norāda, cik punktus i-tajā sacensību kārtā ieguvis dalībnieks ar kārtas numuru j. Starp katriem diviem blakus skaitļiem ievaddatos ir viens tukšumsimbols. Katra dalībnieka vienā kārtā iegūto punktu skaits ir robežās no -1000 līdz 1000.

 
 Izvaddati

Teksta failā labjodel.rez jāizvada informācija par labāko jodelētāju (vai labākajiem, ja vairāki dalībnieki ieguvuši vienādu punktu skaitu). Informācija par katru dalībnieku jāizvada savā rindā dalībnieku kārtas numuru pieaugšanas secībā. Katrai rindai jāsatur dalībnieka kārtas numurs, kopējais iegūto punktu skaits un zemākais rangs sacensību laikā. Starp katriem diviem blakus skaitļiem ievaddatos jābūt tukšumsimbolam.

 
 Piemērs

labjodel.datlabjodel.rezPiezīme
5 2
99 97 100 85 -4
95 97 100 62 1000
5 996 5
Pēc pirmās sacensību kārtas 5.jodelētājam bija -4 punkti un rangs 5.

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Kanādas informātikas olimpiādē 2004.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS