apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

faktoria Faktoriāls 1 sek.


 Uzdevums

Naturāla skaitļa n faktoriāls (apzīmē n!) ir visu naturālo skaitļu, kas nepārsniedz n, reizinājums: n!=1*2*3*....*(n-1)*n. Katram n skaitli n! var izteikt formā a*10b, kur b - skaitļa beigās esošo nuļļu skaits, bet a - skaitlis, ko iegūst no n!, nosvītrojot visas nulles tā beigās. Uzrakstiet programmu, kas ievadītam naturālam skaitlim N izvada skaitļa a divus pēdējos ciparus un skaitļa b vērtību!

 
 Ievaddati

Teksta faila faktoria.dat pirmajā rindā dota naturāla skaitļa N vērtība, 4≤N≤10000.

 
 Izvaddati

Teksta faila faktoria.rez vienīgajā rindā jāizvada atrastā skaitļa a divi pēdējie cipari un skaitļa b vērtība. Pirms b vērtības izvaddatos jābūt vienam tukšumsimbolam.

 
 Piemērs

faktoria.datfaktoria.rez
5
12 1
  
faktoria.datfaktoria.rez
13
08 2
  
faktoria.datfaktoria.rez
2083
24 518

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 17.informātikas olimpiādes skolas kārtā 2004.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS