apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

gadijum Gadījumskaitļu ģenerators 1 sek.


 Uzdevums

Gadījumskaitļi, ko ģenerē dators, patiesībā nav īsti gadījumskaitļi – tie tiek aprēķināti pēc noteikta algoritma, un starp tiem pastāv zināmas likumsakarības. Viens no lietotajiem algoritmiem ir šāds: par gadījumskaitļu virknes pirmajiem k locekļiem ņem dotus skaitļus X1X 2, ...,Xk, bet pārējos aprēķina pēc formulas Xn =  (a1Xn-1 + a2Xn-2 + ... +  akXn-k + b) mod m. Jūsu uzdevums – uzrakstīt programmu, kas aprēķina šādas virknes N-to skaitli.

 Ievaddati

Teksta failā gadijum.dat doti naturāli skaitļi šādā secībā: k (1 ≤ k ≤ 30), m (1 ≤ m ≤ 1000), a1a2, ..., akb (0 ≤ aib < m), X1X2, ..., Xk (0 ≤  Xi < m), N (1 ≤ N ≤ 10100). Skaitļi atdalīti ar tukšumsimboliem vai rindas beigu simboliem.

 Izvaddati

Teksta faila gadijum.rez vienīgajā rindā izvadiet skaitli XN.

 Piemērs

gadijum.datgadijum.rez
2 5
1 2 3
4 0
3
1

 Atsauces
No Krievijas informātikas olimpiāžu treniņsacensībām 2001. g.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS