apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

dolari Dolāru maiņa 1 sek.


 Uzdevums

Valūtas spekulantam Džordžam ir izdevies uzzināt valūtas kursu starp dolāriem un kronām tuvākajām dienām. Ja valūtas kurss noteiktā dienā ir A, tas nozīmē, ka šajā dienā par 100 dolāriem var nopirkt A kronas, vai arī par A kronām var nopirkt 100 dolārus. Valūtas maiņa notiek elektroniski, tāpēc valūtas daudzums tiek aprēķināts precīzāk nekā izmantojot tikai divas zīmes aiz komata.

Sākumā Džordžam ir 100 dolāri.

Uzrakstiet programmu, kas aprēķina, kādu lielāko daudzumu dolāru Džordžs var iegūt naudas maiņas rezultātā, un nosaka, kura no dotajām atbildēm ir vistuvāk precīzajam atrisinājumam! "Vistuvāk" nozīmē, ka, ja visām dotajām vērtībām tiek aprēķināta starpība(pēc moduļa) starp šo doto un jūsu atrasto atbildi, tad izvēlētajai atbildei šī starpība ir vismazākā.

 
 Ievaddati

Teksta faila dolari.dat pirmajā rindā dots naturāls skaitlis N (1≤N≤100) - dienu skaits, kuram Džordžam izdevies uzzināt valūtas kursus.

Katrā no nākošajām N rindām dots pa vienam naturālam skaitlim A (100≤A≤1000) - valūtas kursam vienā dienā. Skaitlis faila i+1-ajā rindā ir valūtas kurss i-tajā dienā.

Tālāk failā seko 100 rindas, kur katrā no tām dots pa vienam atšķirīgam reālam skaitlim - iespējamam dotā uzdevuma atrisinājumam.

 
 Izvaddati

Teksta faila dolari.rez vienīgajā rindā jāizvada naturāls skaitlis - tās atbildes numurs pēc kārtas, kura ir vistuvāk iegūtajam dolāru daudzumam.

 
 Piemērs

dolari.datdolari.rez
3
100
150
200
99.98
100.00
100.02
100.04
...
(vēl 96 rindas)
2
  
dolari.datdolari.rez
4
100
200
400
100
399.96
399.98
400.00
400.02
...
(vēl 96 rindas)
3
  
dolari.datdolari.rez
5
400
300
500
300
250
266.62
266.64
266.66
266.68
...
(vēl 96 rindas)
3
Pirmajā dienā no 100 dolāriem var iegūt 400 kronas, otrajā no 400 kronām 133.33333 dolārus, trešajā no 133.33333 dolāriem 666.66666 kronas, piektajā no 666.66666 kronām 266.6666 dolārus.

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2001.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS