apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

words Vārdi 1 sek.


 Uzdevums

Io un Ao spēlē vārdu spēli. Viņi pārmaiņus nosauc vārdus, kas sastāv tikai no patskaņiem tā, ka nosauktā vārda pirmais burts sakrīt ar iepriekšējā vārda pēdējo burtu. Spēlē var izmantot tikai vārdus no fiksētas vārdnīcas. Nevienu vārdu spēles laikā nedrīkst nosaukt vairākas reizes. Spēli var sākt ar jebkuru vārdu.

Par spēles sarežģītību sauc visu spēles gaitā nosaukto vārdu garumu summu .

Uzrakstiet programmu, kas dotai vārdnīcai nosaka lielāko iespējamo spēles sarežģītību!

 
 Ievaddati

Teksta faila words.in pirmajā rindā dota naturāla skaitļa N (vārdnīcā esošo vārdu skaits, 1≤N≤16) vērtība. Katrā no nākošajām N rindām dots pa vienam vārdnīcas vārdam. Katra vārda garums nepārsniedz 100 burtus un katrs vārds var sastāvēt tikai no burtiem 'A','E','I','O' un 'U'. Visi vārdi vārdnīcā ir atšķirīgi.

 
 Izvaddati

Teksta faila words.out vienīgajā rindā jāizvada naturāls skaitlis - lielākā iespējamā spēles sarežģītība.

 
 Piemērs

words.inwords.out
3
AEIOU
UIU
EO
8
  
words.inwords.out
4
AEEEO
OEOAEEE
AO
O
13
  
words.inwords.out
5
IOO
IUUO
AI
OIOOI
AOOI
16

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2001.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS