apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

paste Izgriez un ielīmē 1 sek.


 Uzdevums

Teksta dokuments sastāv no N rindām. Rindas ir numurētas ar naturāliem skaitļiem no 1 līdz N pēc kārtas - pirmās rindas numurs ir 1, otrās -2, ..., pēdējās - N.

Šim tekstam tieši K reizes ir pielietota operācija "Izgriez un ielīmē" ("Cut and paste"), kas nozīmē, ka vispirms kāda, pēc kārtas sekojošu, rindu grupa tiek iezīmēta un no dokumenta izgriezta un tad kādā atlikušā dokumenta vietā ielikta.

Uzrakstiet programmu, kas dotai "izgriez un ielīmē" komandu virknei nosaka dokumenta pirmo desmit rindu saturu pēc visu operāciju veikšanas!

 
 Ievaddati

Teksta faila paste.in pirmajā rindā dotas divu naturālu skaitļu N (dokumenta rindu skaits, 10≤N≤100000) un K(operāciju skaits,1≤K≤1000) vērtības, kas atdalītas ar tukšumsimbolu.

Nākošajās K faila rindās dots pa vienam operācijas "izgriez un ielīmē" aprakstam tādā secībā, kā tās tika pielietotas.

Katra no šīm rindām satur trīs veselu skaitļu A, B un C vērtības, kas atdalītas ar tukšumsimboliem. Zināms, ka 1≤A,B≤N, O≤C≤N-(B-A+1). A un B ir pirmās un pēdējās iezīmētās rindas numuri, skaitot no dokumenta sākuma, savukārt C ir tās atlikušās daļas rindas numurs, aiz kuras šī izgrieztā daļa jāielīmē. Ja C ir 0, tas nozīmē, ka izgrieztā daļa jāielīmē dokumenta sākumā.

 
 Izvaddati

Teksta failam paste.out jāsatur tieši desmit rindas - to sākotnējā dokumenta rindu numuri, kas pēc visu operāciju veikšanas būs dokumenta pirmajās desmit rindās.

 
 Piemērs

paste.inpaste.out
15 1
1 15 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
  
paste.inpaste.out
13 3
6 12 1
2 9 0
10 13 8
6
7
8
9
10
11
12
2
3
4
  
paste.inpaste.out
1000 6
3 7 4
1 100 57
50 60 200
63 70 500
1 800 4
7 77 98
801
802
803
804
101
102
36
37
38
39

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2001.gadā

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS