apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

trissk Trīs skaitļi 1 sek.


 Uzdevums

Uzrakstīt programmu, kas nosaka, vai starp ievadītajiem trijiem veseliem skaitļiem var izvēlēties divus tā, lai to summa būtu

  • pozitīvs skaitlis
  • nulle
  • negatīvs skaitlis

 
 Ievaddati

Teksta faila trissk.dat vienīgajā rindā dotas trīs veselu skaitļu vērtības. Zināms, ka visi skaitļi ir robežās no -2147483648 līdz 2147483647.

 
 Izvaddati

Teksta failam trissk.rez jāsatur tieši trīs rindas: pirmajā rindā jāizvada vārds "VAR", ja no trim ievadītajiem skaitļiem iespējams izvēlēties divus tā, lai to summa būtu pozitīvs skaitlis un "NEVAR", ja tas nav iespējams. Faila otrajā rindā jāizvada vārds "VAR", ja no trim ievadītajiem skaitļiem iespējams izvēlēties divus tā, lai to summa būtu nulle un "NEVAR", ja tas nav iespējams. Faila trešajā rindā jāizvada vārds "VAR", ja no trim ievadītajiem skaitļiem iespējams izvēlēties divus tā, lai to summa būtu negatīvs skaitlis un "NEVAR", ja tas nav iespējams.

 
 Piemērs

trissk.dattrissk.rez
7 -3 -4
VAR
NEVAR
VAR
  
trissk.dattrissk.rez
1 2 -2
VAR
VAR
VAR

 
 Atsauces
Uzdevuma ideja ņemta no http://olimpiada.com.ru/archiv.php?level=01

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS