apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

sablons Šablons 1 sek.


 Uzdevums

Lai ātrāk atrastu vairākas interesējošas simbolu virknes (piemēram, failu nosaukumus), datoru vidē lieto simbolu virkņu šablonus. Šablons ir simbolu virkne, kas var saturēt tikai latīņu alfabēta mazos burtus, ciparus, jautājuma zīmes un zvaigznītes. Derīgi šabloni ir, piemēram "ab*", "ne?z*inu", "??3", bet nav "A?", "#13". Teiksim, ka simbolu virkne atbilst šablonam, ja katram šablona burtam virknē atbilst tieši šis pats burts (lielais vai mazais), katram ciparam atbilst tieši šis cipars, jautājuma zīmei atbilst jebkurš viens burts vai cipars, bet zvaigznītei - jebkura pēc kārtas ņemtu simbolu virkne(tai skaitā tukšā virkne). Tā, piemēram, šablonam "?a*n?" atbilst virknes "gans", "salons","PAUNA", bet neatbilst "cirvis", "spainis" un "SVINS". Uzrakstiet programmu, kas ievadītam šablonam un simbolu virknēm nosaka, kuras no tām atbilst dotajam šablonam!

 
 Ievaddati

Teksta faila sablons.dat pirmajā rindā dots šablons. Šablona garums nepārsniedz 20 simbolus. Faila otrajā rindā dots naturāls skaitlis - pārbaudāmo virkņu skaits N (N≤10). Katrā no nākošajām N faila rindām dots pa vienai pārbaudāmajai virknei katrā. Katra virkne var saturēt tikai latīņu alfabēta lielos un mazos burtus un ciparus. Katras virknes garums ir vismaz viens, bet ne vairāk kā 150 simbolu.

 
 Izvaddati

Teksta failam sablons.rez jāsatur tieši N rindas. Katram i (1≤i≤N) faila i-tajā rindā jābūt burtam "A", ja i-tā pārbaudāmā virkne atbilst dotajam šablonam, vai burtam "N", ja neatbilst.

 
 Piemērs

sablons.datsablons.rez
?a*s*
4
saule
SALS
aukstums
lausks
N
A
N
A

 
 Atsauces
Uzdevums izmantots Latvijas 16.informātikas olimpiādē 2003.gadā.

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS