apraksts uzdevumi suutiit jauns statuss rezultati helps apraksts

izteiksme Izteiksmes vērtība 2 sek.


 Uzdevums

Operācija # ir definēta jebkuriem diviem naturāliem skaitļiem.
Ja x un y ir naturāli skaitļi, tad (x#y) = skaitļa_x_decimālā_pieraksta_ciparu_summa × skaitļa_y_decimālā_pieraksta_lielākais_cipars + skaitļa_y_decimālā_pieraksta_mazākais_cipars.
Tā, piemēram, (9#30) = 9×3+0 = 27, bet (30#9) = 3×9+9 = 36.
Par šī uzdevuma izteiksmi sauksim tādu izteiksmi, kas ir vai nu viens pats mainīgais a (kura vērtība ir naturāls skaitlis), vai arī tā ir uzrakstāma formā (šī_uzdevuma_izteiksme # šī_uzdevuma_izteiksme).
Lūk, dažu šī uzdevuma izteiksmju piemēri :
a,
(a#a),
((a#a)#a),
(a#((a#a)#((a#a)#a))).
Jūsu uzdevums - dotajai mainīgā a vērtībai noteikt, ar kādu mazāko operāciju # skaitu iespējams uzrakstīt tādu šī uzdevuma izteiksmi, kuras vērtība ir vienāda ar doto naturālo skaitli K.

 Ievaddati

Teksta fails izteiksme.in satur divas rindas, katrā no kurām atrodas naturāls skaitlis. Pirmajā rindā dota mainīgā a (1 <= a <= 999999999) , bet otrajā - izteiksmes rezultāta K (1 <= K<= 999999999) vērtība.

 Izvaddati

Teksta failā izteiksme.out jāizvada mazākais nepieciešamais operāciju # skaits, vai arī 'NEVAR', ja pie dotās mainīgā a vērtības nevienai šī uzdevuma izteiksmei nevar būt vērtība K.

 Piemērs

izteiksme.in izteiksme.out Piezīmes
718 81
3
Atbilstošā šī uzdevuma izteiksme ir ((a#(a#a))#a),
jo, aprēķinot tās vērtību, iegūst
((718#(718#718))#718)=((718#129)#718)=(145#718)=81
999 333
NEVAR

Drukāšanai

 

Copyright © 2001 Girts Folkmanis, LIIS