Daudzstūri

ID: polygon
Grūtība: 3/5
Laika limits: 1

Uzdevums

Plaknē dota daudzstūru kopa, kurai izpildās sekojošas sakarības:

  1. nekādiem diviem daudzstūriem nav kopīgu punktu,
  2. katram daudzstūrim i ir Pi daudzstūri, kuru iekšpusē tas atrodas un N-1-Pi daudzstūri, kas atrodas šī daudzstūra iekšpusē (0<=Pi<=N-1).

Uzrakstiet programmu, kas katram daudzstūrim nosaka to daudzstūru skaitu, kuru iekšpusē tas atrodas!

 

Ievaddati

Teksta faila polygon.in pirmā rinda satur naturālu skaitli N - daudzstūru skaitu 3<=N<=10000.
Nākošajās N faila rindās ir dots pa vienam daudzstūra aprakstam katrā - i+1-ā faila rinda apraksta i-to daudzstūri. Pirmais skaitlis katrā no šīm rindām Ci apraksta daudzstūra virsotņu skaitu , 3<=Ci<=20. Nākošie Ci skaitļu pāri norāda kārtējās daudzstūra virsotnes koordinātas tā kontūra apiešanas secībā. Virsotņu koordinātas uir veseli skaitļi diapazonā no -2000000000 līdz 2000000000.

 

Izvaddati

Teksta faila polygon.out vienīgajā rindā jāizvada N veseli skaitļi - i- tajam skaitlim šajā rindā jābūt vienādam ar Pi - to daudzstūru, kuru iekšpusē atrodas i-tais daudzstūris, skaitam. Starp katriem diviem blakus skaitļiem izvaddatos jābūt vienam tukšumsimbolam.

 

Piemērs

polygon.inpolygon.out
3
3 -2 1 8 9 12 1
3 7 5 6 3 7 4
4 4 3 7 7 9 3 1 2
0 2 1

 

Atsauces

Uzdevums izmantots Ukrainas XV informātikas olimpiādē 2002.gadā.
© 2001-2002 olimps! http://www.lio.lv/olimps/